C/ Viladomat 123 · 08015 · Barcelona

938 538 226

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS D’ÚS

 

“Axioma Estudi Dental” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament General de protecció de dades (RGPD) (UE) 2016/679 i en Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades i drets digitals (LOPD i GDD, d’ara endavant LOPD).

De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per “Axioma Estudi Dental”, Responsable de l’tractament, les dades són:

Denominació Social: Ethicaldent, S.L.
CIF / NIF / NIE: B66649526
Domicili Social: C / Viladomat 123, local 1, 08015, Barcelona
Telèfon: 938538226
eMail: administracion@axiomaestudidental.com

Obtenció i Tractament de Dades Personals

Una dada personal és qualsevol informació relativa a una persona: nom, email, domicili, telèfon, NIF / NIE … Addicionalment, quan un Usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

“Axioma Estudi Dental”, com a Responsable de l’Tractament, té el deure d’informar als Usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o als el emplenar els formularis inclosos en el lloc web.

S’obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’Usuari. Les dades demanades són identificatives i corresponen a un mínim raonable per poder dur a terme l’activitat realitzada. En cap cas es realitzarà un ús diferent de les dades, que la finalitat per als que han estat recaptats.

Formularis de contacte / email

Finalitat: Donar contestació a la seva sol·licitud d’informació realitzada a través del nostre / s formulari / s de contacte.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors gestionats per CDmon, que tindrà la consideració d’encarregat de l’Tractament.

Menors d’edat

Només podran utilitzar aquest lloc web les persones majors de 14 anys. Segons obliga la LOPD i GDD, en cas de menors de 14 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.

Mesures de Seguretat

S’informa als Usuaris de la web de “Axioma Estudi Dental” que s’han adoptat les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i de seguretat al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades , i que garanteixen així la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part de personal de “Axioma Estudi Dental” o dels encarregats de l’Tractament designats.

El lloc web de “Axioma Estudi Dental” compta a més amb un xifrat SSL, que permet l’Usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte de la pàgina web.

Veracitat de les dades

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L’Usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari informe a “Axioma Estudi Dental” sempre que hi hagi hagut alguna modificació en els mateixos.

Cessió de dades

“Axioma Estudi Dental” no cedirà o comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. Així, l’Usuari accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests Encarregats de Tractament (plataformes de pagament, gestoria, intermediaris, etc.), quan sigui necessari per a l’efectiva realització d’un servei contractat o producte adquirit. L’Usuari accepta també que, en cas de prestació de serveis, aquests puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats de l’Tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. L’Usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als encarregats de l’Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

A més, en aquells casos en què sigui necessari, les dades de Clients podran ser cedides a determinats organismes, en compliment d’una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.

Veracitat de les dades

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L’Usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari informe a “Axioma Estudi Dental” sempre que hi hagi hagut alguna modificació en els mateixos.

Cessió de dades

“Axioma Estudi Dental” no cedirà o comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. Així, l’Usuari accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests Encarregats de Tractament (plataformes de pagament, gestoria, intermediaris, etc.), quan sigui necessari per a l’efectiva realització d’un servei contractat o producte adquirit. L’Usuari accepta també que, en cas de prestació de serveis, aquests puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats de l’Tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. L’Usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als encarregats de l’Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

A més, en aquells casos en què sigui necessari, les dades de Clients podran ser cedides a determinats organismes, en compliment d’una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si un Usuari considera que hi ha un problema amb la manera com “Axioma Estudi Dental” està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a el responsable de seguretat oa l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal dels usuaris que usin el formulari de contacte o que ens enviïn un correu electrònic sol·licitant informació seran tractats durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Les dades de caràcter personal dels clients seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins:

-4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …)
-5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
-6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)
-10 anys: Art. 25 Llei de prevenció de l’Blanqueig de Capitals i Finançament de l’Terrorisme.
-Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

xarxes socials

“Axioma Estudi Dental” compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter), reconeixent-se en tots els casos responsable de l’tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’Usuaris (en endavant, seguidors) publicats per “Axioma Estudi Dental”.

La finalitat de l’tractament de dades per part de “Axioma Estudi Dental”, quan la llei no ho prohibeixi, serà la d’informar als seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti i de prestar servei personalitzat de atenció a client. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de la persona interessada, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas “Axioma Estudi Dental” extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’Usuari per a això (per exemple, per a la realització d’un concurs).

confidencialitat

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins diferents als aquí descrits. “Axioma Estudi Dental” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat, o la durada de la seva relació amb aquest.

validesa

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per EXPERTS LOPD®, empresa de protecció de dades, a dia 17 de febrer de 2020, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, i és responsabilitat de la titular de les dades la lectura d’el document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions a l’això en cada moment.

1ª Visita

¡PRIMERA VISITA!
close slider
Primera-visita-cat

Demana la teva primera cita ara!

Quan prefereixes la teva cita?

Privadesa

Responsable: ETHICALDENT S.L
Finalidad: Recabar datos para poder elaborar un presupuesto, informarles de nuestros servicios y productos de nuestra empresa.
Destinatarios: Sus datos serán incluidos en un fichero informático y no serán cedidos bajo ningún concepto sin si expresa autorización
Derechos: Al acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión u olvido, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado de sus datos de carácter personal.